วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ม.อ. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ข่าว ทักษิณ อรุณ / ม.อ. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

         รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีนี้ จำนวน 7,773 คน เป็นบัณฑิตจากวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 4,538 คน วิทยาเขตปัตตานี 1,594 คน วิทยาเขตภูเก็ต 463 คน วิทยาเขตตรัง 487 คน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 691 คน จำแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาตรี 6,657 คน ปริญญาโท 1,048 คน ปริญญาเอก 68 คน

ในปี 2555 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่ พระไพศาล วิสาโล มอบปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อัมมาร สยามวาลา และ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยา) แด่ Dr. Paul J.J. Bates

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงริเริ่มโครงการศิลปาชีพ เพื่อให้ราษฎรในชนบทใช้เวลาว่างจากการทำไร่นา มาทำหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมด้วยการนำวัสดุที่หาง่ายและมีอยู่แล้วในท้องถิ่นประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ พระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นกองทุนก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านมาจำหน่ายและโปรดให้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ไปทั่วโลก ปัจจุบันมีโครงการศิลปาชีพ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในมูลนิธิมากถึง 34 โครงการ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและรักษางานศิลปหัตถกรรมของไทยให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆ พระองค์ทรงคัดเลือกลูกหลานชาวไร่ชาวนาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่ได้เป็นแรงงานหลักของครอบครัวมาฝึกฝนงานศิลปาชีพ เพื่อกลับไปประกอบอาชีพในถิ่นบ้านเกิด

         งานพระราชทานปริญญาบัตร ในปีนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ประจำปี 2555 ดังนี้ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ประเสริฐ วศินานุกร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ นพ.ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม คณะแพทยศาสตร์ และ อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์สมโภชน์ เกตุแก้ว คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด ริยะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์

 

 

Read more...

ทม.บ้านพรุ ทุ่มงบประมาณ 28 ล้าน เนรมิต TK park บ้านพรุ ห้องสมุดมีชีวิต หวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ข่าว ทักษิณ อรุณ / ทม.บ้านพรุ ทุ่มงบประมาณ 28 ล้าน เนรมิต TK park บ้านพรุ ห้องสมุดมีชีวิต หวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

         นายวรวัฒน์ ชีวะอิสระกุล นายกเทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดเผยหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน TK park บ้านพรุ กับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงห้องสมุดที่ทันสมัยสำหรับเด็ก เยาวชน และ คนในท้องถิ่น

ว่า เทศบาลเมืองบ้านพรุเป็นเทศบาลแห่งที่ 2 ของจังหวัดสงขลาที่เข้ามาเป็นเครือข่ายของ TK park แต่เป็นเทศบาลแห่งแรกที่ดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดมีชีวิตเต็มระบบเหมือนกับส่วนกลาง โดยการทุ่มงบประมาณของเทศบาลจำนวน 28 ล้านบาท ในการเนรมิตที่ทำการ ทม.บ้านพรุ หลังเก่า ซึ่งใช้งานมานานกว่า 20 ปี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน TK park บ้านพรุ โดยงบประมาณ 15 ล้านบาท จะใช้เป็นค่าก่อสร้างอาคาร ส่วนอีก 8 ล้านบาท จะเป็นค่าตกแต่งภายใน และที่เหลืออีก 5 ล้านบาท จะเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ซึ่งการก่อสร้างจะเริ่มต้นในเดือนมกราคม 2556 และสามารถเปิดให้บริการได้อย่างครบวงจรในปีงบประมาณ 2557

         "TK park บ้านพรุ เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1 ถูกออกแบบให้เป็นลานสานฝัน ลานนิทรรศการ ห้องสมุดเสียง ห้องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook) โซนเด็ก (kid station) มุมพักผ่อน สวนอ่านหนังสือ และ มุมกาแฟ ชั้นที่ 2 เป็นห้องสมุดทั่วไป ห้องสมุดเยาวชน และ ห้องสมุดเงียบ และ ชั้นที่ 3 เป็นมินิเธียเตอร์ นอกจากนั้นยังมีห้องสมุดดนตรีที่สามารถเข้าไปซ้อมดนตรีได้ รวมทั้งห้องสมุดไอทีที่ใช้สำหรับดูคลิปความรู้ และในทุกสัปดาห์จะมีการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ทั้งการร้องเพลง แสดงละคร ฝึกทักษะการพูด อ่าน และ เขียน พร้อมกับจัดฉายภาพยนตร์ในทุกวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ อีกด้วย" นายก ทน.บ้านพรุ กล่าว

         ด้าน ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผอ.สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) เปิดเผยว่า อุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park นั้น เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีภารกิจหลัก คือ การพัฒนาและสร้างสรรค์ต้นแบบอุทยานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนา แลกเปลี่ยน และแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยม หรือ วิถีชีวิต รวมทั้ง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ในรูปแบบที่หลากหลาย

โดยทางสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ได้กำหนดแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนา TK park บ้านพรุ โดยการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนผังและจัดวางหนังสือ วัสดุ ครุภัณฑ์ การสนับสนุนโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดหาหนังสือและสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมต้นแบบ

         นอกจากนี้ทางคณะทำงานของ TK park ยังได้ลงพื้นที่ในเขต ทม.บ้านพรุ และชุมชนใกล้เคียง เพื่อจัดทำโฟกัสกรุ๊ป ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน วัยรุ่น คนทำงาน และ ผู้สูงอายุ รวมทั้งขอความร่วมมือจากนักวิชาการ และ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อที่จะได้นำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ในการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมไปถึงรูปแบบของการจัดกิจกรรม และ สื่อพิเศษ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของคนบ้านพรุมากที่สุด

 

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ / สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต

   นางขนิษฐา  บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์      ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนเป็นประจำสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์  มีปริมาณผู้ป่วย และความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่าง ๆในปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณโลหิตที่ได้รับจากผู้มีจิตเป็นกุศลตามโรงพยาบาลและหน่วยรับบริจาคโลหิต ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็นต้องใช้โลหิต

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลา ดังนี้

- วันจันทร์ ที่ 29 ต.ค. 2555 บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

   เวลา 09.00 - 12.00 น.

- วันพุธ ที่ 31 ต.ค. 2555 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (บ้านพรุ) อ.เมือง จ.สงขลา

   เวลา 09.00 - 12.00 น.

และสามารถร่วมบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ทุกวันในเวลาราชการ

 

 

 

 

Read more...

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา แถลงข่าวการจัดงาน “บ้าน คอนโดและวัสดุตกแต่ง’56 ” ครั้งที่ 3

ข่าว-ภาพ สุวดี ศรีสมบูรณ์ / สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา แถลงข่าวการจัดงาน "บ้าน คอนโดและวัสดุตกแต่ง'56 " ครั้งที่ 3

         วันนี้ (26 ต.ค.55) ที่ สมิหลา ซี สปอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา เปิดแถลงข่าวการจัดงาน "บ้าน คอนโดและวัสดุตกแต่ง'56 ครั้งที่ 3" โดยมีนายธนวัฒน์ พูนศิลป์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา พร้อมด้วย นายณรงค์ ตั้งภัสสรเรือง กรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา ,นายวิวัฒน์ จิตนวล นายชายแดน เสถียร รองประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ และนายธีรวุฒิ บุญสม เลขานุการ กรรมาธิการสมาคม สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมแถลงข่าว ซึ่งมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานกว่า 50 คน นายนายธนวัฒน์ พูนศิลป์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา ได้จัดงานมหกรรมบ้านและวัสดุตกแต่งมาแล้ว 2 ปี และกำหนดจัดงานต่อเนื่องในปี 2556เป็นครั้งที่ 3 นั้น เนื่องจากปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นในหาดใหญ่ และสงขลาเป็นจำนวนมาก ฉะนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผู้ร่วมออกบูธ และเพื่อให้การสื่อสารกับผู้ร่วมงานเข้าใจได้ง่ายขึ้นทางสมาคมฯ จึงเปลี่ยนชื่องานเป็น "งานบ้าน คอนโดและวัสดุตกแต่ง'56 ครั้งที่ 3"

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยจัดมา เนื่องจากทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา ได้ร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกทักษิณ จัดงานร่วมกัน นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้โปรโมชั่นพิเศษสุดจากโครงการบ้าน พร้อมเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ เกี่ยวกับบ้านที่หลากหลายในงานแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับความรู้จากการสัมมนาด้านอสังหาริมทรัพย์กับสถาปนิกที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับบ้านกับสถาปนิกมากประสบการณ์ และจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับงาน งานนี้ถือเป็นการรวบรวมทุกอย่างเกี่ยวข้องกับบ้านที่ครบเครื่องที่สุด โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 31 มกราคม3 กุมภาพันธ์2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน"งานบ้าน คอนโดและวัสดุตกแต่ง'56 ครั้งที่ 3" ได้ในวันเวลาดังกล่าว

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปปส.ภาค 9 จัดตั้งศูนย์ Command Post นำร่องที่ จ.สงขลา เร่งแก้ปัญหายาเสพติดจากผู้ค้ารายย่อยในชุมชน พร้อมนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาให้มากที่สุด

ข่าว สุธิา พฤกษ์อุดม / ปปส.ภาค 9 จัดตั้งศูนย์ Command Post นำร่องที่ จ.สงขลา เร่งแก้ปัญหายาเสพติดจากผู้ค้ารายย่อยในชุมชน พร้อมนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาให้มากที่สุด

         นายสุรพล ภัทรปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 (ปปส.ภาค 9) เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยให้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่มีความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ทาง ปปส.ภาค 9 ซึ่งดูแลในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้มีการจัดทำโครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน" ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน กับการจัดตั้งศูนย์ Command Post เป็นพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่นำร่องบริเวณชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งศูนย์ฯดังกล่าว เป็น 1 ใน 12 ศูนย์ฯนำร่องทั่วประเทศ มีหน้าที่ในการดำเนินการตรวจค้นรถยนต์-รถจักรยานยนต์ การสุ่มตรวจปัสสาวะ การเดินลาดตระเวน การให้คำปรึกษา พร้อมรับแจ้งเบาะแสผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม ได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดแล้ว จำนวน 25 คดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าการจัดตั้งศูนย์ในครั้งนี้ จะสามารถลดปัญหายาเสพติดจากผู้ค้ารายย่อยในชุมชน พร้อมนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาให้มากที่สุด คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

         สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถร่วมแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ทุกวันที่ ศูนย์ Command Post ปปส. ภาค 9 โทรศัพท์ 0-7453-6336 ตลอด 24 ชั่วโมง

Read more...

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555

               

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.สงขลา) แจ้งว่า อบจ.สงขลา ร่วมกับ วัดแจ้ง วัดทรายขาว และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ ที่  9 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดแจ้ง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และในวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดทรายขาว ตำบลทุ่งหว้า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง มีความรัก ความสามัคคี  ให้ร่วมทำบุญให้ทานด้วยการทอดกฐินให้วัด และเพื่อสืบทอดกิจกรรมการทอดกฐิน ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

           จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555 ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

Read more...

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ / การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

 

         นายรุ่น พุทธมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมน       จ่ายน้ำประปา บริเวณสามแยกถนนสามสิบเมตร ตัดกับถนนราษฎร์อุทิศ 1 ในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30น.-15.30น. ซึ่งจะทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณถนนสามสิบเมตร ถึงแยกถนนกลั่นประไพ

          จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วย

 

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

จังหวัดสงขลา ขอเชิญพสกนิกรชาวสงขลาร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / จังหวัดสงขลา ขอเชิญพสกนิกรชาวสงขลาร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

       นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เนื่องในวันปิยมหาราชได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช  จังหวัดสงขลาจึงกำหนดจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 07.00-08.30 น.

       สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว พร้อมหมวก หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี คอพับแขนยาว พร้อมหมวก , นักเรียน นักศึกษา ชมรม มูลนิธิ แต่งเครื่องแบบตามสังกัด และพ่อค้า ประชาชนทั่วไป แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม
จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวสงขลาร่วมงานรัฐพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดที่ทำการธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสงขลา หวังเพิ่มความสะดวกแก่หน่วยงานราชการด้านธุรกรรมทางการเงิน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดที่ทำการธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสงขลา หวังเพิ่มความสะดวกแก่หน่วยงานราชการด้านธุรกรรมทางการเงิน

         เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(18ต.ค.55) ที่ บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสงขลา ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีกว่า 100 คน


         นายอำนวย  นวลมาก ผู้จัดการสาขาอาวุโส  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ พ.ศ. 2509 โดยมีนโยบายหลักในการเพิ่มศักยภาพการบริการให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพ  การนำเทคโนโลยีใหม่ๆใช้ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายและช่องทางในการให้บริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกสบาย สมกับสโลแกนที่ว่า "ธนาคารแสนสะดวก(The Convenience Bank)"


         นายอำนวย นวลมาก กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารพร้อมให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการรักษาความมั่นคงและคุณภาพการให้บริการทุกระดับตลอดไป ประกอบกับธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่ ซึ่งประชาชนสามารถมอบความไว้วางใจได้อย่างเตมที่


         ด้าน นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทางธนาคารกรุงไทยในการเปิดสาขาใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านเวลาและ การเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการต่างๆภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงานภายนอก รวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปมาใช้บริการในการทำธุรกรรมทางการเงินในทุกรูปแบบกับทางธนาคาร และยังได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยบริเวณศาลากลางอีกทางหนึ่งด้วย


สำหรับธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสงขลา เป็นสาขาลำดับที่ 1078 เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

                                                                                                               

Read more...

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "ความรู้พื้นฐานในการใช้สัตว์ทดลอง"

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "ความรู้พื้นฐานในการใช้สัตว์ทดลอง"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "ความรูพื้นฐานในการใช้สัตว์ทดลอง" ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยวิทยากร จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  พร้อมอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ณ หน่วยเรือนสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์  0-7428-8088 และสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.psu.ac.th/Units/PR/Event55/164_2555.asp

 

 

 

Read more...

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กปภ.หาดใหญ่ ประกาศลดปริมาณการจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบมีระดับต่ำกว่าปกติ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / กปภ.หาดใหญ่ ประกาศลดปริมาณการจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบมีระดับต่ำกว่าปกติ

วันนี้(16ต.ค.55) นายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ แจ้งว่า ทางการประปาฯจำเ ป็นจะต้องลดปริมาณการจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในการใช้ผลิตน้ำประปา มีระดับลดลงต่ำกว่าปกติ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาคผลิตและจ่ายน้ำประปาได้น้อยลงกว่าปกติ จึงเป็นเหตุให้น้ำประปาไหลอ่อนและน้ำไม่ไหลในบางเวลา ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) และ กปภ.สาขาสงขลา ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จึงขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนสำรองน้ำประปาไว้ใช้ยามจำเป็น จนกว่าจะมีฝนตกในพื้นที่เหนือคลองและทำให้ระดับน้ำในคลองอู่ตะเภามีระดับสูงขึ้นเพียงพอ หากเหตุการณ์ปกติ กปภ.จะได้ทำการผลิตน้ำและจ่ายน้ำประปาต่อไป พร้อมทั้งขออภัยในการดำเนินการดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7459-8093 , 0-7459-8098 และ 0-7459-8101

Read more...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ. ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "นาโนเทคโนโลยีสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม”

Pstitch / คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ. ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "นาโนเทคโนโลยีสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม"

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "นาโนเทคโนโลยีสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม (Nanotechnology for Environmental Biotechnology)" บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.เอกลัษณ์ คาน Department of Civil Engineering, North Dakota State University, USA ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2555 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมซึ่งเป็นข้าราชการจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ ตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 26 ตุลาคม 2555

Read more...

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ขอเชิญร่วมงาน “คืนสู่เหย้าราตรีสีขาว”

Pstitch / คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้าราตรีสีขาว"

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  แจ้งว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ท่าน ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์จนมีความรู้ ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าที่การงาน และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ร่วมพบปะสังสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างน้องพี่ เพิ่มความผูกพัน ต่อสถาบัน และอาจารย์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ปัจจุบัน โดยได้จัด "งานคืนสู่เหย้าราตรีสีขาว" ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 18.00 น 22.00 น ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ โดยมีกำหนดการดังนี้  เวลา 18.00 -18.30 น. ลงทะเบียน เวลา 18.30 -19.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 19.30 -20.30 น. พิธีมุฑิตาจิต เวลา 20.30 -22.00 น. การแสดง และกิจกรรม ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกหลักสูตร ทุกรุ่น ร่วมงานมุทิตาจิตและงานคืนสู่เหย้าราตรีสีขาว ในวันดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพิมศ์ศา ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โทรศัพท์  0-7428-6603 สายภายใน 6603

Read more...

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ททท.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงาน “ซัดต้มลากพระ เรือพระกลางน้ำ ชุมชนท่าเคียน” ครั้งที่ 1 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวใต้ให้คงอยู่สืบไป

Pstitch / ททท.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงาน "ซัดต้มลากพระ เรือพระกลางน้ำ ชุมชนท่าเคียน" ครั้งที่ 1 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวใต้ให้คงอยู่สืบไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงาน ซัดต้ม ลากพระ เรือพระกลางน้ำ ชุมชนท่าเคียนครั้งที่ 1 ด้วยในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2555 วันลากพระตามประเพณีท้องถิ่นของชาวภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมสืบสานประเพณีลากพระ ซึ่งเป็นงานประเพณีอันดีงามแสดงออกถึงความสามัคคีสมานฉันท์ของประชาชนในแต่ละคุ้มวัด ชุมชนท่าเคียนชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาอย่างช้านาน ทั้งตำนานเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานวิถีชีวิตที่อยู่ริมคลองอู่ตะเภา วัฒนธรรม ประเพณีที่ยังคงคุณค่า ร่วมสมโภชเรือพระจากวัดต่างๆ ร่วมบุญเรือพระทางน้ำหนึ่งเดียวในหาดใหญ่ ซัดต้มลูกโยนเป็นพุทธบูชา ขอเชิญร่วมกิจกรรมต่างๆเช่น ชมการแสดงรำกลองยาว การสาธิตการตีโพน การแข่งขันแทงต้ม เพื่อธำรงรักษาประเพณีอันดีงามให้เป็นงานประเพณีประจำชุมชนท่าเคียน ส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีการชักพระให้คงอยู่สืบต่อไป ณ สะพานท่าเคียน ถนนศรีภูวนารถใน หาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป สำหรับการลากพระทางน้ำนั้น เป็นการยากที่ชาวบ้านจะเอาเข้าไปแขวน เนื่องจากจะพายเรือหรือแจวเรือเข้าไปชิด " เรือพระ" ที่มีขนาดใหญ่และเพื่อนบ้านกำลังลากกันอยู่นั้นทำได้ยาก ดังนั้นเมื่อเข้าใกล้เพื่อเอาต้มเข้าไปแขวนไม่ได้ก็เลยใช้วิธี " ซัดต้ม" หรือ " ปาต้ม" ไปยังเรือพระ เมื่อครั้งพระพุทธองค์เสร็จสิ้นจากการแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา ครั้นถึงวันขึ้น 15 เดือน 11

Read more...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ (สงขลา – พัทลุง) ขอเชิญเที่ยวงานแข่งโพน – ลากพระ ประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Pstitch / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ (สงขลา พัทลุง) ขอเชิญเที่ยวงานแข่งโพน ลากพระ ประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ (สงขลา พัทลุง) ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งโพน ลากพระ จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2555 ณ ถนนทางเสด็จ และหาดแสนสุขลำปำ นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุง โดยเทศบาลเมืองพัทลุง จัดงานประเพณีแข่งโพนลากพระ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2555 ณ ถนนทางเสด็จ และหาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ชมแข่งโพนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นเยาวชน และรุ่นประชาชน มีโพนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และเพิ่มอีกหนึ่งขนาด คือ โพนขนาดใหญ่พิเศษ ในการจัดงานประเพณีแข่งโพนฯ ยังจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อป สินค้าจากชุมชน การจัดนิทรรศการ ณ บริเวณถนนทางเสด็จ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2555 วันที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ เวทีถนนทางเสด็จ ชมขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งโพนเริ่มด้วยโพนรุ่นเยาวชนและขนาดใหญ่พิเศษ และพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2555 ณ เวทีหาดแสนสุขลำปำ ชมแข่งโพนขนาดกลาง เวทีถนนทางเสด็จ ชมวงดนตรีลูกทุ่ง วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ เวทีหาดแสนสุขลำปำ ชมแข่งโพนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เวทีถนนทางเสด็จ ชมวงดนตรีลูกทุ่ง วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ เวทีถนนทางเสด็จ ชม แข่งโพนรอบชิงชนะเลิศและพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน และเวทีหาดแสนสุขลำปำ ชมการชกมวยไทย และการแสดงมโนราห์ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา เวลา 06.00 น. มีพิธีตักบาตรเทโว ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต (เขาวังเนียง) และการลากเรือพระจากวัดต่าง ๆ ทุกอำเภอ มาชุมนุมเรือพระ ณ หาดแสนสุขลำปำ ซึ่งมีทั้งเรือพระโบราณที่ใช้ท่อนไม้ หรือเรียกว่าลานม้า และเรือพระที่ใช้รถยนต์เป็นฐานลาก เทศบาลจะมีการประกวดเรือพระทั้ง 2 ประเภท การแข่งซัดต้มซึ่งหาดูได้ยาก และยังมีการแข่งเรือพายอีกด้วย ซึ่งจะเพิ่มความคึกคักให้กับงานประเพณีแข่งโพนในปีนี้อย่างแน่นอน นอกจากนั้นผู้มาเที่ยวงานจะได้พบกับตลาดน้ำในคลองลำปำมีการจำหน่ายสินค้ามากมาย และภาคกลางคืนชมการประกวดธิดาโพน ณ เวทีถนนทางเสด็จ ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น ร่วมงานแข่งโพน-ลากพระ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2555 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทรศัพท์ 0-7461-3007

 

 

 

Read more...

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี จัดกิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าเนื่องในวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี จัดกิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าเนื่องในวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ในงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม นี้ โดยจะให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลทันตกรรม และ ศูนย์บริการสุขภาพช่องปากโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาและจัดกิจกรรมเปิดกระปุกออมเงินโครงการ "วันละเหรียญ เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่" ของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ในศุกร์ที่ 19 ตุลาคม นี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ได้ร่วมกับโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า ณ โรงพยาบาลทันตกรรม และศูนย์บริการสุขภาพช่องปากโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี โดยจะเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. นอกจากนี้ ทางกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดกิจกรรมวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ยังได้จัดกิจกรรมส่งมอบกระปุกออมเงิน และพิธีเปิดกระปุกออมเงินในวันดังกล่าว โดยจะเริ่มรับกระปุกออมเงินตั้งแต่ เวลา 08.00-15.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดกระปุกออมเงิน ในเวลา 08.00-08.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-7620 หรือ 0-7428-7511

Read more...

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2555

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2555
เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน กำหนดจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2555 โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีสมโภช-แห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงเขาตังกวน พิธีตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระฯ ขบวนแห่เรือพระ ชิงถ้วย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และการแข่งขันแทงต้ม ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา สงขลา
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 พิธีสมโภชผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงเขาตังกวน
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 พิธีแห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงเขาตังกวน
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 พิธีตักบาตรเทโว
พิธีเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2555
การประกวดเรือพระฯ ขบวนแห่เรือพระ และการแข่งขันแทงต้ม

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว
 

Read more...

เหล่ากาชาดจังหวัด ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / เหล่ากาชาดจังหวัด ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นประจำ แต่ความต้องการโลหิตของโรงพยาบาลต่างๆ ยังมีอีกมากยังไม่เพียงพอกับผู้ป่วย จึงขอเชิญชวนผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ตามสถานที่ดังนี้

วันที่ 9 ตุลาคม 2555  ที่ เทศบาลเมืองคลองแห และ ชุมชนเทศบาลคลองหวะ

วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ที่ ศาลาประชาคมอำเภอสะเดา

วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลา พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการเดินทาง

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลา พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการเดินทาง

นายสมหมาย สุดขาว ขนส่งจังหวัดสงขลา แจ้งว่า ในช่วงนี้ย่างเข้าฤดูฝนทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของหลายจังหวัด เป็นเหตุให้เกิดภาวะน้ำท่วม สร้างความเสียหายต่อเส้นทางคมนาคม และเป็นปัญหาการเดินทางของประชาชน ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางไปมาได้ตามปกติ สำนักงานขนส่งขนหวัดสงขลา จึงได้เฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเดินรถและแจ้งให้ประชาชนได้ทราบเส้นทางที่จะเลี่ยงน้ำท่วม เพื่อเป็นการทุ่นเวลาในการที่อาจจะไปประสบปัญหาน้ำท่วมระหว่างได้ และหากประชาชนต้องการสอบถามเส้นทางการเดินรถหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ โทรศัพท์ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

Read more...