วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา จัดโครงการ “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.เชี่ยวชาญ” ประจำปี 2557

              ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา จัดโครงการ "สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.เชี่ยวชาญ" ประจำปี 2557 อบจ.สงขลา กำหนดจัดโครงการ "สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.เชี่ยวชาญ" ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม.เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแกนนำเครือข่ายที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจน เทคนิค รูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังแห่งการสร้างสุขภาพในมิติต่างๆ เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับบริบทของแต่ละชุมชนท้องถิ่นภายในจังหวัดสงขลา

              สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเปิดเวทีสัมมนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง อสม.เชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสงขลา การสร้างภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาพโดยการคัดเลือกคณะกรรมการ อสม.เชี่ยวชาญปี 2557 นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่ อสม.ที่ผ่านการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 175 แห่ง ในจังหวัดสงขลา โดยจะมีพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ อสม.ที่ผ่านการอบรมฯ ในเวลา 10.00 น. ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

Read more...

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอนาทวี และผู้สนใจ ร่วมงาน “วัฒนธรรมสัญจร”

              ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอนาทวี และผู้สนใจ ร่วมงาน "วัฒนธรรมสัญจร" อบจ.สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอนาทวี และผู้สนใจ ร่วมงาน "วัฒนธรรมสัญจร" ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยภายในงานพบกับกิจกรรมการแสดงมากมาย อาทิ การแสดงโนรา "ไข่เหลี้ยมวิเชียร ศรชัย , การแสดงของวงดนตรีข้าวยำ และการแสดงต่างๆ ของชุมชน ฯลฯ 

Read more...

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เชิญชวนร่วมงาน “สัปดาห์เภสัชกรรม” ปี 2557 ภายใต้แนวคิด “สารพันปัญหา ยาโรคหัวใจ”

                 ข่าว สงขลา / โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เชิญชวนร่วมงาน "สัปดาห์เภสัชกรรม" ปี 2557 ภายใต้แนวคิด "สารพันปัญหา ยาโรคหัวใจ" โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เชิญชวนร่วมงาน "สัปดาห์เภสัชกรรม" ปี 2557 ภายใต้แนวคิด "สารพันปัญหา ยาโรคหัวใจ" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฏาคม 2557 ณ บริเวณด้านหน้าการเงินผู้ป่วยนอก ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. โดยภายในงานจัดให้มีนิทรรศการด้านยา , การให้คำแนะนำเรื่องยา / อาการแพ้ยา / การใช้ยาเทคนิคพิเศษ , การตอบปัญหาเรื่องยาจากนิทรรศการ , การจำหน่ายหนังสือความรู้เรื่องยา และการออกบูธผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์

                 โดยในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เชิญฟังการบรรยายให้ความรู้ บนเวทีสุขภาพในหัวข้อ "จริงหรือไม่? กินยาหัวใจแล้ว ตับไตจะพัง" , "warfarin กินให้ปลอดภัย" และหัวข้อ "ไขกุญแจ (ยา) หัวใจ" ระหว่างเวลา 09.30 – 13.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมงาน “วันนัดพบแรงงานสมานฉันท์ และปรองดอง” ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสิงหนคร

               ข่าว สงขลา / สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานสมานฉันท์ และปรองดอง" ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสิงหนคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานสมานฉันท์ และปรองดอง" ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ , การแสดงดนตรีจาก มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42) , การออกบูธรับสมัครงาน / สัมภาษณ์งานกับสถานประกอบการ กว่า 2,000 อัตรา จากผู้ประกอบการกว่า 30 แห่ง และการสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับ 15 อาชีพอิสระ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สคร.12 สงขลา จัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ “ก้าวทันโรค ก้าวทันวิชาการ ก้าวทัน ASEAN”

              ข่าว สงขลา / สคร.12 สงขลา จัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ "ก้าวทันโรค ก้าวทันวิชาการ ก้าวทัน ASEAN" กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา จัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ "ก้าวทันโรค ก้าวทันวิชาการ ก้าวทัน ASEAN" ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ ห้องตะกั่วป่า เอ โรงแรม เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา แนะนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และเครือข่ายนำไปสู่การปฎิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

                   สำหรับการสัมมนาที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลคนดีศรีระบาด , รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการแบบ Oral Presentation มอบเกียรติบัตรแก่ทีม SRRT ที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานระดับอำเภอ , การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความคาดหวังด้านการเฝ้าระวังป้องกันควยคุมโรค" , "ก้าวใหม่ TB" , "มารู้จัก Nosocomial Infection" , "การปฎิรูประบบเฝ้าระวังสาะรณสุขของประเทศ" , การอภิปราย เรื่อง "อุบัติเหตุการตายที่ป้องกันได้" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน และกิจกรรมการประกวดภาพ Photo Voice สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา โทร. 0-7433-6080

Read more...

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมงาน “วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2” ประจำปี 2557

                  ข่าว สงขลา / สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2" ประจำปี 2557 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมสมัครงานในงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2" ประจำปี 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00-16.30 . ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงานจัดให้มีการออกบูธรับสมัครงาน สัมภาษณ์งานกับบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา และร่วมทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7422-1114 , 0-7423-4089 หรือที่ http://songkhla.doe.go.th

Read more...

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมชม และเชียร์การประกวดแข่งขันวงสตริง และร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องในงานประจำปี และงานกาชาด ประจำปี 2557

              ข่าว สงขลา / สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมชม และเชียร์การประกวดแข่งขันวงสตริง และร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องในงานประจำปี และงานกาชาด ประจำปี 2557 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมชม และเชียร์การประกวดแข่งขันวงสตริงระดับเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า ชิงเงิน และถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร โดยระดับประถมศึกษา ประกวดในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 และระดับมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า ประกวดในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เริ่มประกวดเวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

                  สำหรับกิจกรรมการประกวดวงสตริงในระดับเยาวชน และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องในระดับประถมศึกษา และมัธยม หรือ เทียบเท่า เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานประจำปี และงานกาชาด ประจำปี 2557 ณ เวทีสระบัวเทศบาลนครสงขลา ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-6 กรกฏาคม 2557 07 จึงขอเชิญชวนร่วมชม และเชียร์การประกวดแข่งขันในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา เชิญเที่ยวงาน“วันลูกโหนด” วันที่ 17-26 มิถุนายน 2557 ณ สนามที่ว่าการอำเภอสทิงพระ

                ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา เชิญเที่ยวงาน"วันลูกโหนด" วันที่ 17-26 มิถุนายน 2557 ณ สนามที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อบจ.สงขลา ร่วมกับ อำเภอสทิงพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เชิญเที่ยวงาน "วันลูกโหนดระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2557 ณ สนามที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อร่วมกันส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวอำเภอสทิงพระ ที่มีความผูกพันสั่งสมกันมาเป็นเวลาช้านานกับวิถีชีวิต โหนด นา เล นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมของประชาชนบนคาบสมุทรสทิงพระ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ที่สำคัญยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และผลผลิตจากตาลโตนด

                สำหรับภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประชาชนบนคาบสมุทรสทิงพระ อาทิ การจัดนิทรรศการ , การออกร้านจำหน่ายสินค้า , การประกวดผลผลิตจากตาลโตนด , การประกวดขบวนแห่วิถีชีวิต โหนด นา เล , การประกวดธิดาลูกโหนด  ,พิธีประกาศเชิดชูเกียรติคนดีศรีลูกโหนด และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ สนามที่ว่าการอำเภอสทิงพระ 

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมชม และเชียร์การแข่งขัน “กุญชรเกมส์” กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557

                ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมชม และเชียร์การแข่งขัน "กุญชรเกมส์" กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 "กุญชรเกมส์" มิตรภาพ เหนือชัยชนะ ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 "กุญชรเกมส์" ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาร่วมกันของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในอำเภอหาดใหญ่ เพื่อกระชับมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน

                โดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยแบ่งการแข่งขันกีฬา ออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ ประเภทกีฬาสากล 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1. ฟุตบอลชาย 7 น  2. วอลเลย์บอลในร่ม ชาย หญิง  3. เซปักตระกร้อ  4. เปตอง  และ5. กรีฑา ประเภทกีฬาพื้นบ้าน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1. วิ่งผลัดสามขาผสม  4x50 เมตร  ชาย หญิง  2. วิ่งผลัดกระสอบผสม 4x50 เมตร  ชาย หญิง  3. เรือบก ชาย - หญิง  20 เมตร  4. วิ่งตะขาบ ชาย - หญิง  50 เมตร  5. ชักเย่อทีมผสมพนักงานชาย - หญิง และชักเย่อทีมผสมประชาชน ชาย-หญิง  และ6. เตะปี๊บไกล (โดยผู้บริหารของ อปท. ต่างๆ ) และร่วมชมการประกวดขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขัน"กุญชรเกมส์" ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่

Read more...

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เชิญชวนร่วมงาน “Software Talk – SMEs Solutions”

             ข่าว สงขลา / สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เชิญชวนร่วมงาน "Software Talk – SMEs Solutions" สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องการมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จัดงาน "Software Talk – SMEs Solutions"เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ต่อระบบเศรษฐกิจไทย จึงได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยการนำ ICT ประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง สำหรับงาน "Software Talk – SMEs Solutions" มีกำหนดขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานีสงขลา และภูเก็ต สำหรับจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กำหนดจัดงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 13.00-18.30 น. ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 “กุญชรเกมส์”

             ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 "กุญชรเกมส์" องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 "กุญชรเกมส์" มิตรภาพ เหนือชัยชนะ ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งทาง อบจ.สงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันกีฬาร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระชับมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน

             สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 "กุญชรเกมส์ระหว่างวันที่ 16-21 มิ.ย. 57 ณ สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยแบ่งการแข่งขันประเภทชนิดกีฬาออกเป็น 2 ประเภท อาทิ  1.ประเภทกีฬาสากล 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย  ฟุตบอลชาย 7 คน , วอลเลย์บอลในร่ม ชาย - หญิง , เซปักตระกร้อ , เปตอง และกรีฑา และ2.ประเภทกีฬาพื้นบ้าน 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย วิ่งผลัดสามขาผสม 4x50 เมตร ชาย - หญิง , วิ่งผลัดกระสอบผสม 4x50 เมตร ชาย - หญิง , เรือบก ชาย - หญิง 20 เมตร , วิ่งตะขาบ ชาย - หญิง 50 เมตร ,ชักเย่อทีมผสมพนักงานชาย - หญิง , ชักเย่อทีมผสมประชาชน ชาย-หญิง และ เตะปี๊บไกล (โดยผู้บริหารของ อปท. ต่างๆ )

             พร้อมกันนี้เชิญร่วมชมการประกวดขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขัน "กุญชรเกมส์" วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่

Read more...

วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องใน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก”

                ข่าว สงขลา / สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องใน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก" เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สภากาชาดไทย กำหนดจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี โดยเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบระบบหมู่โลหิต เอบีโอ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก โดยองค์การอนามัยโลก  สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ ได้เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นวันขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก

              จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศล รวมพลังแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ บริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน (World Blood Donor Day) กำหนดจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2557 (World  Blood  Donor Day 2014) ภายใต้แนวคิดหลัก "Safe blood for saving mothers" (สละโลหิตพลิกวิกฤต ช่วยชีวิตแม่และลูก) ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2557 ดังนี้

              วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และ 11.00-15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา และวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 10.30=15.00. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 5 ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ 

              โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โดยผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ เสื้อยืด วันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นของที่ระลึกจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการขอบคุณที่เสียสละบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และมุ่งหวังให้เป็นผู้บริจาคโลหิตประจำสม่ำเสมอ ทุกๆ 3 เดือน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาโทร. 0-7432-3760 , 08-6490-4748

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เชิญร่วมโครงการ “ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557”

              ข่าว สงขลา / สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เชิญร่วมโครงการ "ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557" สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เชิญร่วมโครงการ "ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด ทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในการจัดการ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น

              สำหรับโครงการ "ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557" จัดให้มีการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้  2.ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ และ 3. ประเภทการใช้วัสดุเหลือใช้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งใบสมัครให้กับสำนักงานฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 หรือทางโทรสารหมายเลข 074-316234 ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเขียนข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงาน (พร้อมซีดีข้อมูล) เพื่อเป็นเอกสารประกอบให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์  www.deqp.go.th

Read more...

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนร่วมโครงการ “ออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญเคลื่อนที่ (Mobile Unit)” ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

              ข่าว สงขลา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนร่วมโครงการ "ออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญเคลื่อนที่ (Mobile Unit)" ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา กรมทรัพย์สินทางปัญญ เชิญชวนร่วมโครงการ "ออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit)" เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญา และรับคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์คิดค้น ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา หรือต้องการคำปรึกษาแนะนำด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนฯ กับหน่วย Mobile Unit รายละไม่เกิน 1,500 บาท ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานการประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์

              พาณิชย์จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจขอคำปรึกษา แนะนำ และยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ได้ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 074 - 311422

Read more...

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน “ตำนานเมืองศิลปิน ถิ่นขุนคล่อง” ประจำปี 2557 ณ สนามที่ว่าการ อ.คลองหอยโข่ง

             ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน "ตำนานเมืองศิลปิน ถิ่นขุนคล่อง" ประจำปี 2557 ณ สนามที่ว่าการ อ.คลองหอยโข่ง อบจ.สงขลา ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง ขอเชิญร่วมงาน "ตำนานเมืองศิลปิน ถิ่นขุนคล่อง" ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2557 ณ สนามที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ อ.คลองหอยโข่งให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่เป็นผู้ส่งเสริมงานประเพณี วัฒธรรมของท้องถิ่น โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง 0-7450-1108 , 0-7450-1107 และ 0-7450-1103

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมงานเปิดตัววง “หาดใหญ่ฟิลฮาร์โมนิก ออเครสตร้า”

             ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมงานเปิดตัววง "หาดใหญ่ฟิลฮาร์โมนิก ออเครสตร้า" เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัววง "หาดใหญ่ฟิลฮาร์โมนิก ออเครสตร้า" (Hatyai Philharmonic Orchestra) ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 12.30-17.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

             สำหรับวง "หาดใหญ่ฟิลฮาร์โมนิก ออเครสตร้า" (Hatyai Philharmonic Orchestra) เป็นความร่วมมือระหว่ง เทศบาลนครหาดใหญ่ กับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักความรู้ใหม่ๆ นอกห้องเรียน โดยในเวลา14.00 น. ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัววง Hatyai Philharmonic Orchestra อย่างเป็นทางการ พร้อมรับฟังการบรรเลงดนตรีจาก วง Hatyai Philharmonic Orchestra ,วง HPO String Quintet , วง HPO Brass Quintet และ วง HPO Woodwind Quintet

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จัดโครงการ “ADVANCED SURGICAL SKILLS FOR EXPOSURE IN TRAUMA” (ASSET)

             ข่าว สงขลา / คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จัดโครงการ "ADVANCED SURGICAL SKILLS FOR EXPOSURE IN TRAUMA" (ASSET) ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ "ADVANCED SURGICAL SKILLS FOR EXPOSURE IN TRAUMA" (ASSET) ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ML 100 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณทิชากร เพชรณรงค์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read more...