วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

สธ.สงขลา จัดประชุมสื่อจังหวัดสงขลา ร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สธ.สงขลา จัดประชุมสื่อจังหวัดสงขลา ร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ

                 วันนี้(10ก.ย.56) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สธ.สงขลา) เป็นประธานเปิดการประชุมสื่อจังหวัดสงขลา ร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวน 80 คน

                นายทีปวัฑฒ์ มีแสง หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สธ.สงขลา เปิดเผยว่า สธ.สงขลา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ "องค์กรชั้นนำด้านบริหารระบบสุขภาพในภาคใต้ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง เพื่อสุขภาวะคนสงขลา โดยมียุทธศาสตร์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ " ภายใต้คำขวัญ "ก้าวล้ำพัฒนา สงขลาสร้างสุข" ซึ่งในปี 2556 ได้กำหนดประเด็นเน้นที่สำคัญในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาคือ โรคไข้เลือดออก  สถานการณ์โรคไข้เลือดอออกของจังหวัดสงขลา มีการแพร่ระบาดตั้งแต่ต้นปี 2556   ซึ่งขณะนี้มีอัตราผู้ป่วยเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศและยังคงมีแนวโน้มจะเกิดการแพร่ระบาดต่อไปได้ เนื่องจากมีปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยจากฝนตกในระยะนี้ ประกอบกับยังมีรายงานพบผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอต่างๆอย่างต่อเนื่อง และบางอำเภอมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ในการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการระมัดระวังป้องกัน และดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม   ในการสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อสุขภาพ  ทั้งนี้ สื่อมวลชนและสื่อชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  จึงได้จัดประชุมสื่อจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เพื่อร่วมถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเด็นต่างๆ  เพื่อเน้นย้ำและสร้างความร่วมมือให้เกิดกระแสสังคมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้ง อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพสู่ประชาชน ซึ่งคาดว่า จะส่งผลให้เกิดกระแสสังคมคนสงขลารู้ทันโรคไข้เลือดออกและเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  ในการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว  โดยในการประชุมฯครั้งนี้ มีสื่อมวลชน สื่อชุมชน และแกนนำภาคีเครือข่ายฯ

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยความร่วมมือของแกนนำและภาคีเครือข่าย", การอภิปราย "โรคไข้เลือดออกและโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัดสงขลา , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และการออกบูธนิทรรศการไข้เลือดออก ฯลฯ

 

 


 

 

Read more...

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาสรุปผลโครงการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมจัดแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายมุสลิม ที่ จ.สงขลา

ข่าว-ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาสรุปผลโครงการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมจัดแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายมุสลิม ที่ จ.สงขลา

วันนี้(4ก.ย.56) เวลา 10.30 น. ที่ โรงแรม หรรษาเจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสุภาพ คลี่ขจาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีจัดสัมมนาสรุปผลโครงการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมใน 5 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงได้จัดสัมมนาสรุปผลโครงการในวันนี้ พร้อมจัดแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายมุสลิมและผลงานต้นแบบ อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอเกาะยอ และชุดเคหะสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษผสมเส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยสับปะรด เส้นใยบัวหลวง ผลิตภัณฑ์ผ้าจวนตานี ผลิตบาติกลายเส้นทอง ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม ผสานลวดลายดอกไม้ประจำท้องถิ่น และวัฒนธรรมลังกาสุกะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ "มุ่งสู่ตลาดสิ่งทอ AEC ด้วยการออกแบบ นวัตกรรม และมาตรฐาน" เพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมยกระดับสิ่งทอชายแดนใต้ของไทยสู่ฐานการผลิตใน AEC อีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมจังหวัดชายแดนใต้  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์  0-2713-5492-9 ต่อ 224 หรือเข้าไปที่ www.muslim-thit.orgwww.thaitextile.org/muslim

 


Read more...