วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สาธารณสุขสงขลา ขอความร่วมมือเร่งทำความสะอาดของเล่นเด็ก อุปกรณ์ของใช้ และบริเวณที่เด็กส่วนใหญ่มีโอกาสสัมผัส เพื่อลดการติดต่อของโรคมือ เท้า ปาก

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สาธารณสุขสงขลา ขอความร่วมมือเร่งทำความสะอาดของเล่นเด็ก อุปกรณ์ของใช้ และบริเวณที่เด็กส่วนใหญ่มีโอกาสสัมผัส เพื่อลดการติดต่อของโรคมือ เท้า ปาก

น.พ.ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เชื้อไวรัสโรคมือเท้าปาก มีโอกาสแพร่กระจายจากน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง และอุจจาระของเด็ก ที่ป่วยไปสู่เด็กคนอื่น จากมือที่สัมผัสและการปนเปื้อนในอาหาร เครื่องดื่ม แล้วเข้าสู่ปาก จึงต้องเน้นมาตรการป้องกันโรคด้วย การกินอาหารสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ และการทำความสะอาดของเล่นเด็ก อุปกรณ์เครื่องใช้ และบริเวณที่เด็กมีโอกาสสัมผัส อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันโรคร่วมกับทางโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โดยการหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของลูกในระยะนี้ โดยเฉพาะ เด็กทารกและเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี หากมีอาการไข้ มีตุ่มในปากและส่วนอื่นๆของร่างกาย ขอให้หยุดเรียนทันที เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่เด็กอื่นๆในโรงเรียน และหากเด็กมีอาการรุนแรงขึ้น เช่น ซึมลง ไม่ยอมกินอาหาร ไม่ดื่มน้ำ ต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันที นพ.ศิริชัย ลีวรรณนภาใส ได้กล่าวเน้นย้ำว่า โรคมือเท้าปากโดยทั่วไปอาการไม่รุนแรง เด็กจะหายเป็นปกติภายใน 7 – 10 วัน แต่ควรระมัดระวังป้องกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคหอบหืด เด็กทารกมีน้ำหนักตัวน้อย ไม่แข็งแรง หรือเด็กที่มีโรคประจำตัว ซึ่งร่างกายมีความอ่อนแอกว่าเด็กทั่วไป ส่วนการป้องกันโรคทั่วไปนั้น ขอให้เน้นเรื่องการรักษาความสะอาด ดูแลเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคล โดยเฉพาะการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดก่อน กินอาหาร และหลังขับถ่ายทุกครั้ง กินอาหารที่ร้อนสุกใหม่ ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดและของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอื่นๆ และไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่แออัดที่มีคนอยู่กันจำนวนมากๆ สำหรับสถานการณ์โรคมือเท้าปากของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 26 ก.ค.2555 มีรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำนวน 392 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 31.98 ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 4 ปี จำนวน 354 ราย (ร้อยละ 90.3) และพบกระจายทุกอำเภอ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนป้องกันโรคมือเท้าปากอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" และทำความสะอาดสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันและสถานที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

Read more...

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ทัณฑสถานหญิงสงขลา จัดกิจกรรม “กอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษา”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ทัณฑสถานหญิงสงขลา จัดกิจกรรม "กอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษา"

นายสุนทร เดชรักษา นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา เปิดเผยว่า ทางทัณฑสถานฯ กำหนดจัดกิจกรรมการเยี่ยมเป็นกรณีพิเศษ ตามโครงการ "กอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษา" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังไม่จำกัดชั้นที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของทัณฑสถานฯได้รับการเยี่ยมจากแม่เป็นกรณีพิเศษ ผู้ต้องขังที่เป็นลูกจะได้แสดงความกตัญญูได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิด แสดงความรักความห่วงใยต่อแม่โดยไม่ผ่านสิ่งกีดกั้น พร้อมทั้งได้กราบขอโทษและสำนึกในความผิดพลาดที่ทำให้แม่เสียใจ ได้รับพรจากแม่ทำให้มีกำลังใจเข้มแข็ง พร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7433-6065 ต่อ 15 

Read more...

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนฯ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนฯ

นายสมหมาย สุดขาว ขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 1-17 สิงหาคม 2555 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร จะต้องไม่เป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อนหรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7433-0251

Read more...

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษ ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตรในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษ ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตรในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ "ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตรในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" โดย คุณพูนชัย อมรางกูร ผู้ประกอบการธุรกิจ บริษัทพงษ์เจริญ จำกัด ธุรกิจการค้า สินค้าเกษตรจำพวกผักและผลไม้ระหว่างประเทศ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการเกษตร(ผักและผลไม้) ตลอดทั้งการเตรียมความ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลเนื่องมาจากการเปิดความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)นี้ด้วย

สอบถามและแจ้งชื่อเข้ารับฟังได้ที่ คุณวิริยา โทรศัพท์ 0-7428-6027 , คุณกชพร โทรศัพท์ 0-7428-6122 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

 

 

Read more...

สปข.6 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม สืบสานความดี ด้วยวิถีคุณธรรม”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม สงขลา / สปข.6 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม "คนรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม สืบสานความดี ด้วยวิถีคุณธรรม"

วันนี้(30ก.ค.55) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยนฯ อ.เมือง จ.สงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข.6) กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรม "คนรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม สืบสานความดี ด้วยวิถีคุณธรรม" เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเกิดความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการเปิดงาน

นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6  กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม สืบสานความดี ด้วยวิถีคุณธรรม" มีการบรรยายและเสวนาเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น มีการสาธิตภูมิปัญญาอาหารพื้นเมือง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สื่อมวลชน ตัวแทนสื่อสร้างสรรค์ในพื้นที่ บุคลากรครู เด็กและเยาวชนแกนนำจากสถานศึกษา ได้เรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากหลายหน่วยงาน อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ฯลฯ ผู้อำนวยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6  กรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  การจัดกิจกรรม "คนรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม สืบสานความดี ด้วยวิถีคุณธรรม" นอกจากจะเป็นการแบบอย่างในการจัดโครงการร่วมกันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้นำสิ่งที่เรียนรู้ในครั้งนี้ไปขยายผลต่อในสังคม ทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยไม่หลงลืมวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติตนเอง อันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มเข็งอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

Read more...

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 15.00 น. ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ และ ที่สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้าน หากไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ในวันดังกล่าว จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังวันเลือกตั้ง คือ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2555 โดยนำบัตรประชาชนมาแสดง ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7420-0119 , 0-7420-0116 หรือที่ สายด่วนกุญชร 1559 เทศบาลนครหาดใหญ่ "เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีมีความสามารถ มาพัฒนาท้องถิ่น"

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก

วันนี้(26ก.ค.55) เวลา 08.30 น. ที่ บริเวณสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายพีระพล ทับเวช ผู้อำนวยการศูนย์ภาคใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ "คมนาคม การรถไฟ และสาธารณสุขร่วมใจทำความสะอาดรถไฟ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก" โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

นายพีระพล ทับเวช ผู้อำนวยการศูนย์ภาคใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  จากสถานการณ์โรคมือเท้าปากตามสื่อต่างๆจะเห็นได้ว่ายังคงมีแนวโน้มสูงอยู่ ทางกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคมือเท้าปากให้กับลูกหลานที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทาง จึงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ขึ้น โดยการทำความสะอาดภายในตู้รถไฟและบริเวณชานชาลา เพื่อสร้างกระแสสังคมในการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

ด้าน ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์โรคมือเท้าปากในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 กรกฎาคม 2555 พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 1,269 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดที่ จ.สงขลา จำนวน 350 ราย รองลงมาคือ จ.พัทลุง จำนวน 300 ราย , จ.ตรัง 257 ราย , จ.ยะลา 109 ราย , จ.นราธิวาส 104 ราย , จ.ปัตตานี 80 ราย และ จ.สตูล 69 ราย ตามลำดับ 

สำหรับโรคดังกล่าวมักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยกลุ่มอายุ 1-4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี โดยปกติอาการของโรคจะไม่รุนแรง แต่หากผู้ปกครองพบเด็กมีไข้สูง ซึมอ่อนแรง มือสั่น เดินเซ อาเจียนมาก หายใจหอบ หรือมีอาการชัก ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

Read more...

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงาน“OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงาน"OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี"

วันนี้(21ก.ค.55) เวลา 16.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการเปิดงาน " OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี " โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ร่วมกันจัดงาน" OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี " ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้อย่างกว้างขวางหลายแขนง เป็นการขยายโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในชุมชน พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการOTOPให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ด้าน นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชายแดนใต้ได้เป็นอย่างดี สำหรับการจัดงาน"OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ , นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในโอกาสครบ 150 ปี วันประสูติ , การแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP 3-5 ดาว จากผู้ประกอบการ OTOP ทั่วไทย จำนวนกว่า 300 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีการประกวดอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนู การแสดงบนเวทีจากนักร้องและดาราชื่อดัง อาทิ นุ้ย สุวีณา , ดวงจันทร์ สุวรรณี , หนูแหวน สุธาสินี , หนังตะลุงเด๊ะ มโนราห์ไข่เลี่ยม ฯลฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว     

Read more...

คณะทรัพยฯ มอ.หาดใหญ่ จัดบรรยายพิเศษ “ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตรในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

ข่าว สงขลา / คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษ "ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตรในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" โดย คุณพูนชัย อมรางกูร ผู้ประกอบการธุรกิจ บริษัทพงษ์เจริญ จำกัด ธุรกิจการค้า สินค้าเกษตรจำพวกผักและผลไม้ระหว่างประเทศ) วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับฟังแนวทางความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการเกษตร(ผักและผลไม้) ตลอดทั้งการเตรียมความ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลเนื่องมาจากการเปิดความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นี้ สอบถามและแจ้งชื่อเข้ารับฟังได้ที่ คุณวิริยา โทร. 074-286027 (โทร.ภายใน ม.อ.6027 6026) คุณกชพร โทร. 074-286122 (โทร.ภายใน ม.อ.6122) ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2555

Read more...

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดแข่งขัน “วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 18”

ข่าว สงขลา / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขัน "วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 18" ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานถ้วยรางวัล ชนะเลิศชาย หญิง ทุกปี โดยมีองค์กรร่วมจัดคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ มณฑลทหารบกที่ 42 และชมรมวิ่งหาดใหญ่ รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า ในการจัดแข่งขัน "วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 18" ได้จัดกลุ่มนักวิ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นักวิ่งในกลุ่มอาเซียน และนักวิ่งชาติอื่นๆ นอกกลุ่มอาเซียน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เยาวชน มีเงินรางวัลสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมมากที่สุด 3 ลำดับแรก พร้อมถ้วยเกียรติยศ โดยการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 เป็นงานวิ่งระดับชาติ ที่มีนักวิ่งมากที่สุดในภาคใต้ โดยในการแข่งขันครั้งล่าสุดมีนักวิ่งรวมทั้งสิ้น 3,611 คน เป็นชาว ไทย 3,179 คน ชาวต่างประเทศ 432 คน แยกตามประเทศดังนี้ มาเลเซีย 399 คน สิงคโปร์ 26 คน เคนย่า 3 คน จีน สเปน สวิตเซอร์แลนด์ และมัลดีฟ ชาติละ 1 คน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนากีฬา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-282-207 ต่อ 2207 / งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-558-959 ต่อ 2022,2023 / http://www.nature-run.psu.ac.th/

Read more...

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สธ.สงขลา ย้ำโรคมือเท้าปากส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ผู้ปกครองต้องร่วมเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรค หากพบเด็กเล็กมีไข้สูงซึมหรืออาเจียนให้รีบพาไปพบแพทย์

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สาธารณสุขสงขลา ย้ำโรคมือเท้าปากส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ผู้ปกครองต้องร่วมเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรค หากพบเด็กเล็กมีไข้สูงซึมหรืออาเจียนให้รีบพาไปพบแพทย์
นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์โรคมือเท้าปากในประเทศไทย จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 9 ก.ค. 2555 พบผู้ป่วย 12,581 ราย อัตราป่วย 19.80 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต พบมากที่สุดในอายุ 1 ปี ร้อยละ 28.19 รองลงมา อายุ 2 ปี ร้อยละ 25.94 และ3 ปี ร้อยละ 17.45 ส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 18 ก.ค. 2555 พบผู้ป่วย 309 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี (ร้อยละ 90) อำเภอที่พบผู้ป่วยสูง ได้แก่ อำเภอเมือง เทพา และสทิงพระ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ของโรคมือเท้าปากในขณะนี้ แต่ขอให้มีการร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการ " กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ " คือ กินอาหารสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำสะอาด ใช้ช้อนกลางในการกินอาหาร ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้อื่น และล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั้ง รวมทั้ง ร่วมทำความสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกันเช่น โต๊ะ เก้าอี้ในบ้าน โรงเรียน และ ศูนย์เด็กเล็ก ก็จะช่วยป้องกันโรคมือเท้าปากได้ และหากพบเด็กเล็กมีไข้สูงซึมหรืออาเจียนให้รีบพาไปพบแพทย์

 

Read more...

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 และสัมมนาวิชาการ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 และสัมมนาวิชาการ

วันนี้(20ก.ค.55) ที่ โรงแรม หรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 แก่ผู้บริหารบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย)จำกัด พร้อมเปิดการสัมมนาวิชาการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 70 คน นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีหน้าที่ในการดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้ได้คุณภาพ โดยหลักราชการมีหน้าที่ในการสนับสนุนภาคเอกชนในการที่จะทำธุรกิจเพื่อความผาสุกของคนในประเทศ ด้วยการหาเงินหาทองเข้าประเทศ เพื่อเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนำเข้าส่งออก ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องเข้ามาดูแลมาตรฐานในเรื่องดังกล่าว จึงได้มามอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่อไป

ด้าน นายประดิษฐ์ ยงศ์พันธ์ชัย ผู้จัดการภูมิภาคเอเชีย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เอสจีเอสได้ก่อตั้งสาขาที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และมีห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและน้ำยาง ตั้งแต่ปี 2527 และในปี 2553 ได้มีการขยายห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารที่สาขาหาดใหญ่ในการทดสอบด้านจุลชีวะ และยาสัตว์ตกค้างด้วยเทคนิค HPLC/MS/MS เพื่อให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและรองรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ประเทศไทยเป็นผู้นำการส่งออก สำหรับห้องทดสอบอาหารเอสจีเอสที่หาดใหญ่ได้รับการรับรองความสามารถ ISO/IEC17025 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในขอบข่ายการทดสอบยาสัตว์ตกค้าง เพื่อเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาคุณภาพและความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการในการให้บริการแก่ผู้ที่สนใจต่อเนื่องต่อไป

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7434-5876-8

                                                                                                                                                                       

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงาน “มอ.วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ปี 2555”

ข่าว สงขลา / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงาน "มอ.วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ปี 2555" ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555 ในงานพบกับกิจกรรมน่ารู้ ชวนสนุก กับกิจกรรมทางภาษา และการแข่งขัน Spelling Bee Competition 2012 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. ทั้งยังสนุกกับกิจกรรมภาษาจีน อาทิ ร้องเพลงเดี่ยวและประสานเสียง,ระบำจีน,ศิลปป้องกันตัว,เล่านิทาน ฯลฯ และการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (ระดับมัธยมปลายและระดับมหาวิทยาลัย) ณ ห้องระพีพรรณ (ชั้น 1) อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ มอ. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ / งานบริการวิชาการ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. โทร. 0-7428-6657,0-7428-6674 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1624

Read more...

มูลนิธิโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดแถลงข่าว “การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ศิครินทร์ หาดใหญ่ มินิมาราธอน” ครั้งที่ 2 เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / มูลนิธิโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดแถลงข่าว "การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ศิครินทร์ หาดใหญ่ มินิมาราธอน" ครั้งที่ 2 เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด"

วันนี้(19ก.ค.55) เวลา 14.00 น. ที่ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดให้มีการแถลงข่าว "การจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ศิครินทร์ หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด" ซึ่งเป็นความร่วมมือของมูลนิธิโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแถลงข่าวกว่า 70 คน นางฉันทนา ดาวราย รองประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯได้นำคณะแพทย์มาตรวจเด็กที่โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำนวน 60 คน พบว่าป่วยเป็นโรคหัวใจ 36 ราย ได้นำเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลในส่วนกลาง จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นการผ่าตัดในโครงการ "ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจให้ครบ 10,000 ราย เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" ซึ่งขณะนี้สามารถนำเด็กเข้ารับการผ่าตัดแล้วกว่า 9,000 ราย เหลืออีกไม่ถึง 1,000 ราย ซึ่งคาดว่าจะครบจำนวนตามโครงการภายในปี 2555 นี้ ด้าน นายแพทย์อาคเนย์ สุขอยู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เปิดเผยว่า สถิติทางการแพทย์บ่งชี้ว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเป็นปัญหาที่ยากในการป้องกัน ทำให้เด็กบางคนหมดโอกาสที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและจะต้องต่อสู้กับโรคร้ายไปตลอดชีวิต  ประกอบกับปีนี้เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา  เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติฯในโอกาสสำคัญดังกล่าว ทางโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม "ศิครินทร์ หาดใหญ่ มินิมาราธอน" ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อนำรายได้จากการจัดงานสนับสนุนค่าผ่าตัด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการค้นหา คัดกรองเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอีกด้วย สำหรับกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. , วิ่งฟันรัน 4.0 กม. , วิ่งฟันรันวีไอพี 4.0 กม. และวิ่งฟันรันนักเรียน 4.0 กม. ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7436-6966

               

Read more...

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จังหวัดสงขลาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กว”

จังหวัดสงขลาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร "กว"           

วันนี้(18ก.ค.55) เวลา 14.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมหมาย สุดขาว ขนส่งจังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร "กว" ครั้งที่ 10 โดยมีสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแถลงข่าวกว่า 50 คน นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้จังหวัดสงขลา นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดสงขลา หมวดอักษร "กว" ออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อให้เจ้าของรถที่มีความสนใจต้องการหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเข้าเสนอราคาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และเพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไป สำหรับการจัดงานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรม หรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูล เป็นกลุ่มหมายเลขทะเบียนที่ใช้สำหรับจดทะเบียนนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง,รถแวน 2 ตอน,รถนั่ง 4 ประตูท้ายบรรทุก)  หมวดอักษร "กว" ซึ่งมีภาพพื้นแผ่นป้ายเป็นภาพสีกราฟฟิกรูปนางเงือก สัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา จำนวน 301 หมายเลข แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  ประกอบด้วย กลุ่มที่มีเลขเหมือน 4 ตัว จำนวน 9 หมายเลข , กลุ่มที่มีเลขเหมือน 3 ตัว , 2 ตัว , เลขตัวเดียว , เลขคู่ 8  และ 9 จำนวน 33 หมายเลข , กลุ่มที่มีเลขเหมือนกัน 2 คู่ , เลขหลักพัน , เลขเรียงลำดับ 3 ตัว 4 ตัว  จำนวน 184 หมายเลข และกลุ่มที่มีเลขเหมือนกัน 2 คู่ แต่ติดเลข 0 หรือ 6 จำนวน 75 หมายเลข ผู้ที่ประสงค์จะร่วมประมูล สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา(เกาะยอ) , สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่ 2 (คอหงส์) และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถลงทะเบียนได้ในวันงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7433-0248 , 0-7433-0250 , 0-7423-6100 หรือ สายด่วน 1584 " กิจการก้าวหน้า วาสนามากมี ด้วยเลขทะเบียนดี หมวดอักษร กว "

Read more...

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

.อ.จัดโครงการ "แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 14 จังหวัดภาคใต้ (Southern regional Information Technology Competition 2011 : SITC2011)"

ม.อ.จัดโครงการ "แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 14 จังหวัดภาคใต้ (Southern regional Information Technology Competition 2011 : SITC2011)"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 14 จังหวัดภาคใต้ (Southern regional Information Technology Competition 2011 : SITC2011)" ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเวทีการแข่งขันในการส่งเสริมนักเรียนในภาคใต้มีโอกาสแสดงความสามารถทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ พัฒนาพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชิงทุนการศึกษากว่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่ประกาศเกียรติยศ โดยวัดความรู้ทั่วไปทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ (Algorithm) จึงขอเชิญชวนนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสถานศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ หรือเอกชน โดยมีครูหรืออาจารย์ ในสถานศึกษาให้การรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ จริง สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว สำหรับการแข่งขันเป็นประเภททีม ทีมละ 2 คน เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 3 ทีม ต่อสถานศึกษาสถานศึกษาต้องส่งใบสมัคร ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน มายังคุณสุนันทา อ่อนแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ต. ควนปริง อ. เมือง จ. ตรัง 92000 วงเล็บมุมซอง "แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 14 จังหวัดภาคใต้ (SITC2011)" หรือ E-mail : supattana.s@psu.ac.th หัวเรื่อง "ส่งใบสมัครแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์" สอบถามรายละเอียดได้ที่ :ฝ่ายประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7520-1713 โทรสาร : 0-7520-1709 E-mail : supattana.s@psu.ac.th Website : http://www.trang.psu.ac.th/sitc หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2555 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)

Read more...

กปภ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / กปภ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

นายรุ่น พุทธมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อในพื้นที่ DMA-09 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 22.00-03.00 น. ซึ่งจะทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณถนนกาญจนวนิช ตั้งแต่ห้าแยกน้ำกระจาย ถึง หน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ถนนสามสิบเมตร ถนนท่าสะอ้าน ถนนติณสูลานนท์ และถนนประมง อ.เมือง จ.สงขลา จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ด้วย พร้อมทั้งขออภัยในการดำเนินการดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบจ่ายน้ำในทันที

Read more...

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ และขอเพิ่มถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ และ ที่สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ สำหรับส่วนของการเพิ่มถอน - ชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้าน ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 - 21 กรกฎาคม 2555 หลังวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2555 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้าน ยื่นคำร้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยนำบัตรประชาชนมาแสดง ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7420-0119 , 0-7420-0116 หรือที่ สายด่วนกุญชร 1559 เทศบาลนครหาดใหญ่  "เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีมีความสามารถ มาพัฒนาท้องถิ่น"

Read more...

สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลา แจ้งลดอัตราค่าโดยสารแก่คนพิการทุกประเภท

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลา แจ้งลดอัตราค่าโดยสารแก่คนพิการทุกประเภท

นายสมหมาย สุดขาว ขนส่งจังหวัดสงขลา แจ้งว่า คณะกรรมการประสานงานพิจารณาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการผู้สูงอายุในโครงการพื้นฐาน และในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคม มีมติให้ลดค่าโดยสารให้แก่คนพิการทุกประเภท ดังนี้ อนุมัติให้ลดหย่อนเฉพาะค่าโดยสารครี่งราคา ไม่รวมค่าธรรมเนียม สำหรับคนพิการทุกประเภท ได้แก่ คนพิการที่เห็นเป็นประจักษ์ หรือคนพิการที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคมใดสมาคมหนึ่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป , อนุมัติให้ลดหย่อนเฉพาะค่าโดยสารครี่งราคา ไม่รวมค่าธรรมเนียม สำหรับคนพิการทุกประเภท ได้แก่ คนพิการที่เห็นเป็นประจักษ์ หรือคนพิการที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคมใดสมาคมหนึ่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 และหมวด 4 ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7433-0251

 

 

Read more...

กปภ.หาดใหญ่ จัดโครงการ “ลดค่าติดตั้ง 15%” เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / กปภ.หาดใหญ่ จัดโครงการ "ลดค่าติดตั้ง 15%" เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นายธีรพล คงปัญญา  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ทาง กปภ.ได้กำหนดจัดโครงการ "ลดค่าติดตั้ง 15%" สำหรับผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำรายใหม่ที่ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว และ ¾ นิ้ว ในระยะเหมาจ่ายนับจากท่อเมนของ กปภ.ไม่เกิน 10 เมตร (ส่วนที่เกินคิดในราคาปกติ) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในปี 2555 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา นอกจากนี้ยังเป็นการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณูปโภคของประชาชนให้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถส่งคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคำร้องจะต้องมาติดต่อชำระเงินค่าติดตั้งภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7459-8101

Read more...

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว  เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี"

นายทวี จำปา ผู้พิพากษา แทน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เนื่องในปี 2555 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการจัดให้มีกิจกรรมด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัว เพื่อให้ประชาชนผู้มีความทุกข์จากปัญหาครอบครัวได้รับคำปรึกษาและช่วยเหลือด้วยการเจรจายุติปัญหา ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขในครอบครัว โดยมีผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวให้ยุติลงได้ด้วยวิธีการอันสันติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เยาว์ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต จึงได้กำหนดให้มีสัปดาห์แห่งมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัวขึ้น ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว อ.เมือง จ.สงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ในวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7432-2824 หรือ 08-6966-7631

Read more...

กปภ.หาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / กปภ.หาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

นายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ทาง กปภ.จำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันนี้(16ก.ค.55) เวลา 23.00 – 02.00 น. เพื่อทำการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณดังต่อไปนี้

ถนนกาญจนวนิช ตั้งแต่ทางเข้าสถานีจ่ายน้ำบ้านพรุ-สี่แยกคลองหวะทั้ง 2 ฝั่ง , ถนนสายเอเชีย หาดใหญ่-จะนะ ตั้งแต่สี่แยกคลองหวะ-ซอยทุ่งฆ้อพัฒนา , เขตเทศบาลอำเภอนาหม่อม , ถนนทุ่งพระเคียน , ถนนหน้าและหลังสถานีรถไฟนาหม่อม , ถนนละอองวิถี , ถนนผ่องไทย

และถนนชายนาโยธาธิการ จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ด้วย พร้อมทั้งขออภัยในการดำเนินการดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบจ่ายน้ำในทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-74759-8098

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงานโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / อบจ.สงขลา  ขอเชิญร่วมงานโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

นายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.สงขลา) เปิดเผยว่า ทาง อบจ.สงขลา ได้จัดทำโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้(13ก.ค.55) เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ  หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์  อบจ.สงขลา  อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อพัฒนาบุคลากรและชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดสุนทรียภาพ  ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  เป็นการช่วยผ่อนคลายเครียดจากการทำงาน  ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและเพื่อเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การขับขานบทกวี  โดย  อาจารย์เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ , การบรรยายเรื่อง "การนำแนวปรัชญาพุทธศิลป์  สร้างสรรค์งานศิลปะไทยร่วมสมัย" โดย  ดร.ถวัลย์  ดัชนี  ศิลปินแห่งชาติ  2544  สาขาทัศนศิลป์  (จิตรกรรม) , การสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลป์  "การวาดภาพด้วยฝีแปรง" , การบรรยาย  เรื่อง "จากธรรมชาติ  สู่การสร้างสรรค์"  โดย  ดร.กมล  ทัศนาญชลี  ศิลปินแห่งชาติ  2540  สาขาทัศนศิลป์  (จิตรกรรมและสื่อผสม) และการสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลป์  "เทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม" จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว

Read more...