วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

ข่าว สงขลา /จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

นายพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า จากการพิจารณาคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือ ทสม.  ของจังหวัดสงขลา  เพื่อพิจารณาวางระบบเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  ไปจนถึงตัวแทนระดับประเทศพบว่า  ขณะนี้ได้มีประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านน้อยมาก และยังไม่ครบทุกหมู่บ้านชุมชน  ประกอบกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัดสงขลา  จึงมีมติให้ขอขยายเวลารับสมัคร  ทสม. ไปจนถึงวันที่  20  พฤษภาคม  2555  เพื่อให้มีอาสาสมัครครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตอาสาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือ ทสม. ได้ที่  กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  20  พฤษภาคม นี้