วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วช. เปิดรับสมัครประกวดผลงาน “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ปี56”

วช. เปิดรับสมัครประกวดผลงาน "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ปี56"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่เปิดรับ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งแบบเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นพร้อมรูปถ่ายผลงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการฯ วช. เปิดเผยว่า วช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดงาน "วันนักประดิษฐ์เป็นประจำทุกปี ดังนั้น วช. จึงจัดให้มีโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ ของเยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ได้ โดยปีนี้แบ่งประเภทของการประกวดเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.) สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน)  2.) สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก 3.) สิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.) สิ่งประดิษฐ์เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติและฟื้นฟู และ 5.) สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์สำหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่ http://rrm.nrct.go.th และ http://www.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 2288 และส่งแบบเสนอโครงการผลงานประดิษฐ์คิดค้นมายัง ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน        แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2555  ในเวลาราชการ