วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 12 (สงขลา) ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสงขลา) ประจำปี 2557

                ข่าว สงขลา / ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 12 (สงขลา) ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสงขลา) ประจำปี 2557 กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สำนักงานความปลอดภัยแรงงาน โดยศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 12 (สงขลา) ซึ่งรับผิดชอบ ดูแล 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (นครศรีธรรมราชพัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสงขลา) ประจำปี 2557 เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ในการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เผยแพร่ความรู้ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ภายใต้ชื่องาน "วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน"

                ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อ.เมือง จ.สงขลา ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การสัมมนาทางวิชาการ , การออกบูธกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน , การออกร้านจำหน่ายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย , การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร , การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ , การมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย การประกวดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7432-6256-7