วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ราชบัณฑิตสถาน จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2558 ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมะ คือ คุณากร”

               ข่าว สงขลา / ราชบัณฑิตสถาน จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2558 ในหัวข้อเรื่อง "ธรรมะ คือ คุณากร" ราชบัณฑิตยสถาน จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2558 ในหัวข้อเรื่อง "ธรรมะ คือ คุณากร" เพื่อปลูกฝั่งให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาได้เข้าใจ และรู้จักนำคำสอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลา และพัฒนาจิตใจให้รู้จัก ผิด ชอบ ชั่ว ดี และประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาต่อ พ่อแม่ ครู อาจารย์ และสังคม ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมที่ดี และถูกต้องแก่เด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้า ให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

               โดยผู้ที่ชนะการประกวดฯ ราชบัณฑิตยสถาน จะนำสำนวนที่ชนะการประกวดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชา สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ โทร. 0-2356-0466-70 ต่อ 2047 , 3020 , 3022 หรือ โทรสาร 0-2356-0485 ในวัน และเวลาราชการ