วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันตอบปัญหาศาสนาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2557

               ข่าว สงขลา / สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันตอบปัญหาศาสนาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2557 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เชิญชวนนักเรียนสังกัดสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย ในระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6  และในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาศาสนาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2557 โดยสามารถสมัครได้ละดับการศึกษาละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน สำหรับการจัดการแข่งขันฯ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอน หลักปฎิบัติทางศาสนา และเกิดความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรมการปฎิบัติในวิถีชีวิตของแต่ละศาสนา เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในวิถีวัฒนธรรมอันหลากหลาย อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่น ทั้งยัง เป็นการปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่สังคมสันติสุขต่อไป

               สำหรับสถานศึกษาฯ ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฯ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 สิงหาคม 2557 โดยการแข่งขันระดับอำเภอ จัดแข่งขันในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ สถานที่จัดแข่งขันของสถานศึกษาจากอำเภอเทพา สะบ้าย้อย แข่งขันที่โรงเรียนเทพา (มัธยม) ตำบลเทพา อำเภอเทพา อำเภอจะนะและนาทวี แข่งขันที่โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ตำบลคู อำเภอจะนะ ระดับประถมศึกษา รายงานตัวเวลา 08.00-.8.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. ระดับมัธยมศึกษา รายงานตัวเวลา 11.00-11.30 น. เริ่มแข่งขัน 13.00 น.