วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “อบรมให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในชุมชน (ตาสับปะรด)” ประจำปี 2557

             ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "อบรมให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในชุมชน (ตาสับปะรด)" ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจะนะ และศูนย์ประชาชื่นอำเภอจะนะ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "อบรมให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในชุมชน (ตาสับปะรด)" ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาประชาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกันเป็นหูเป็นตา  ร่วมกันรักษาบ้านเมือง เพื่อป้องกันภัยร้ายต่างๆภายในชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

             สำหรับการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันเหตุร้าย ให้แก่สมาชิกเครือข่ายตาสับปะรดในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยอาศัยวิทยากรกระบวนการเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกเครือข่ายตาสับปะรด อาทิ การจดจำภาพคนร้าย , การสังเกตวัตถุต้องสงสัย , ตำหนิและรายงานผู้ต้องสงสัย , การฝึกปฏิบัติภาคสนาม , การติดต่อสื่อสารโดยการใช้วิทยุสื่อสาร และการใช้ Social Media นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร