วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) แจ้งเตือนการฝากเงินชำระค่าน้ำประปากับบุคคลภายนอก

ข่าว Pstitch สงขลา / การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) แจ้งเตือนการฝากเงินชำระค่าน้ำประปากับบุคคลภายนอก

นายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) เปิดเผยว่า การประปาฯได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกทำการอ่านมาตรและตัดประสานมาตร เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ แต่เนื่องจากอาจมีบุคคลภายนอกแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของการประปาฯจากผู้ใช้น้ำมาชำระให้กับการประปาฯได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้น้ำอันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการประปาฯ จึงขอแจ้งเตือนให้ทราบโดยทั่วกันว่าการประปาฯไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายใดๆให้บุคคลภายนอกรับฝากเงินชำระค่าน้ำประปาแทน อย่างไรก็ตาม วิธีการชำระเงินค่าน้ำประปานั้นมีหลายช่องทาง อาทิ การชำระเงินที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาที่ใช้บริการในวันทำการ เวลา 08.30-16.30 น. , การหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยยื่นความจำนงล่วงหน้าต่อการประปาฯ สาขาที่ใช้บริการ , การชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ตัวแทนรับชำระเงินค่าน้ำประปาฯ เป็นต้น