วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

จังหวัดสงขลา กำหนดยื่นคำทักท้วงผลการคัดเลือกครูเพื่อรับทุนครูสอนดีตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2555 เพื่อความโปร่งใสในการคัดเลือก

ข่าว ปสุตา แก้วมณี / จังหวัดสงขลา  กำหนดยื่นคำทักท้วงผลการคัดเลือกครูเพื่อรับทุนครูสอนดีตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2555  เพื่อความโปร่งใสในการคัดเลือก

นายสัญญา   พิบูลย์  ประธานกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดสงขลา    เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศไทย  "เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ในประเด็นที่ 1 การสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน  เด็กและเยาวชน  กำหนดให้จัดทำโครงการสังคมร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  เชิดชู  ยกย่อง  "ครูสอนดี  และคณะกรรมการ สสค.  ได้มีมติรับรองรายชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูสอนดี  และผู้สมควรได้ทุนครูสอนดี  ขั้นตอนแรก  ในคราวประชุมเมื่อวันที่  11  เมษายน  2555  เพื่อให้การคัดเลือกครูผู้รับทุนครูสอนดี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  จึงได้กำหนดเวลาและสถานที่ยื่นคำทักท้วงผลการคัดเลือกครูผู้รับทุนครูสอนดี   หากผู้ใดประสงค์จะยื่นคำทักท้วงผลการคัดเลือกครูเพื่อรับทุนครูสอนดีสามารถยื่นแบบทักท้วงได้ที่  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (ชั้น 3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เลขที่  900  หมู่ที่  2 ถนนสงขลาระโนด  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่  23  เมษายน - 16  พฤษภาคม  2555  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โทร. 0-7430-3151-2  โทรสาร 0-7430-3153