วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ข่าว Pstitch สงขลา / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า ทางคณะฯได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ภาคใต้จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและการศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาที่จัดประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสาขานวัตกรรมออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ประเภทสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้วจะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้ต้นแบบมาจากไหน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสาขานวัตกรรมออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำหรับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ,วิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ ทางด้านการกีฬา หรือการออกกำลังกาย ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต เพื่อการขยายผลต่อสังคมด้านการกีฬา หรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.tia.sciso.or.thและส่งใบสมัครที่ ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-8008 สายภายใน 8008 Email: jittima.p@psu.ac.th ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555