วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นในหลายอำเภอ พบมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอาจมีการระบาดได้หากประชาชนไม่มีการควบคุมป้องกันอย่างจริงจัง

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / จังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นในหลายอำเภอ พบมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอาจมีการระบาดได้หากประชาชนไม่มีการควบคุมป้องกันอย่างจริงจัง

นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2555 พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 529 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต) โดยพบอัตราป่วยสูงสุดในอำเภอเมือง รองลงมาคือ อ.หาดใหญ่ อ.สิงหนคร อ.สะเดาและ อ.นาทวี ตามลำดับโดยพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกระจายทุกอำเภอ โดยพบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 30.2 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี ร้อยละ 18.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน ในระยะนี้หากไม่มีการป้องกันและควบคุมโรคอย่างจริงจังจะมีโอกาสพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและเกิดการแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบให้เด็กต้องเจ็บป่วย ซึ่งหากมีอาการรุนแรงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น ในช่วงที่เริ่มเข้าสู่หน้าฝนนี้ ประชาชนต้องมีการป้องกันควบคุมโรคอย่างจริงจังป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ด้วยการปฏิบัติตามหลัก 5 ป. ในการปราบลูกน้ำยุงลาย คือ ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด เปลี่ยน/ถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ในภาชนะที่ไม่มีฝาปิดเช่นอ่างน้ำในห้องน้ำเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย ปล่อยปลากินลูกน้ำหรือปลาหางนกยูง ในอ่างบัว หรือภาชนะขนาดใหญ่ที่อยู่นอกบริเวณบ้าน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณรอบบ้านสะอาดให้เรียบร้อยและปฏิบัติเป็นนิสัย โดยปฏิบัติต่อเนื่องทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูงในระยะนี้ และมีอาการสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน