วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด

ข่าว ปสุตา แก้วมณี สงขลา / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ระดับจังหวัด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้เยาวชนเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองอย่างถูกต้อง รับทราบถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่ดีในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสมและเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ใช้ความรุนแรง อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนรู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ การรับรู้ขอมูลข่าวสารสื่อต่างๆ อย่างรอบด้าน จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด โดยแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยผู้ชนะเลิศระดับจังหวัดสงขลา จะเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตและระดับประเทศต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7432-1105 และ 0-7431-2851