วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะวิทย์ฯ ม.อ. เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่าย สอวน.

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา/ คณะวิทย์ฯ ม.อ. เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่าย สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิควิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงมาตรฐานสากล เพื่อเข้าร่วมอบรมในการเตรียมคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิควิชาการกับนานาประเทศ ซึ่งกำหนดจัดอบรมใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดย ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และ ภูเก็ต จัดเข้าค่ายฝึกอบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 26 ตุลาคม 2555 อบรมสาขาวิชาละ 35 คน และคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในค่าย 2 สาขาวิชาละ 20 คน ค่ายที่ 2 ประมาณเดือนมีนาคม 2556 อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าค่ายฝึกอบรม ครั้งที่ 1 รวม 5 สาขาวิชา และคัดเลือกเพื่อแข่งขันในระดับประเทศ สาขาวิชาละ 6 คน ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จกำลังศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ สาขาวิชาเคมี และ สาขาวิชาฟิสิกส์ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 สาขาวิชาชีววิทยา กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 15 กรกฎาคม 2555 ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.sc.psu.ac.th/Olympiccampผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ สอวน. ม.อ. หาดใหญ่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-8028 , 0-7428-8057 ผู้ผ่านการเข้าค่าย มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 5,000 บาท / เดือน ตามเงื่อนไขการสนับสนุนทุน