วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ม.อ.หาดใหญ่ จัดสถานที่ลอยกระทง โดยงดงานรื่นเริง เพื่อไว้ทุกข์แด่สมเด็จพระสังฆราช

              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพื้นที่บริเวณสระน้ำตึกฟักทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดให้ประชาชน นักศึกษา บุคลากร ร่วมลอยกระทง ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 โดยงดกิจกรรมบันเทิง เนื่องจากในวันดังกล่าวอยู่ในห้วงไว้ทุกข์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และขอเชิญชมนิทรรศการเพื่อถวายอาลัยต่อสมเด็จพระสังฆราช


              รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานจัดงานประเพณีลอยกระทงเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ สระน้ำ ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมีการจัดจำหน่ายกระทงผลิตโดยวัสดุที่ทำจากธรรมชาติแก่ประชาชนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม โดยคณะ/หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากในวันดังกล่าวอยู่ในห้วงไว้ทุกข์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวฑฒโน) ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมงดเว้นการละเล่น การแสดงบันเทิง กำหนดให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 – วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยจึงงดกิจกรรมบันเทิงต่างๆ และศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดนิทรรศการเพื่อถวายอาลัยต่อสมเด็จพระสังฆราช ณ บริเวณลานตึกฟักทอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่