วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการ “หนังสือห้องสมุด.. เพื่อน้อง” ปี 2 เชิญชวนประกวดเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา และหนังสือโรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

ข่าว โปรดปราน บุญธรรม / โครงการ "หนังสือห้องสมุด.. เพื่อน้อง" ปี 2 เชิญชวนประกวดเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา และหนังสือโรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2  จังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดโครงการ "หนังสือห้องสมุด.. เพื่อน้อง" ปี 2 เพื่อมอบโอกาสทางการอ่านที่หลากหลาย และการกระจายการเข้าถึงหนังสือดีๆ ให้กับนักเรียน สู่โรงเรียนที่มีความต้องการ และยังขาดแคลน ทั้งยังเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนมีการตื่นตัว รักการอ่าน สามารถนำทักษะความรู้จากการอ่านไปพัฒนาตนเอง คนรอบข้าง และสังคมได้  สำหรับโครงการ "หนังสือห้องสมุด.. เพื่อน้อง" ปี 2 จะเปิดรับผลงานการเขียนเรียงความ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบภาพถ่ายห้องสมุดหรือภาพโรงเรียน จากนักเรียน และโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา 2 ในหัวข้อเรียงความ เรื่อง "ห้องสมุดในจินตนาการของหนู" ชิงทุนการศึกษา และหนังสือโรงเรียน มูลค่ากว่า 400,000 บาท โดยทางคณะกรรมการโรงแรมฯ จะคัดเลือกผลงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดเหลือ 15 ผลงาน ในเบื้องต้นทั้ง 15 ผลงานจะได้รับหนังสือโรงเรียน มูลค่ากว่า 30,000 บาท และ 3 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดจากการนำเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการโรงแรม  และคะแนนจากการโหวต กด Like กด Share ผลงานเรียงความของน้องผ่าน Fanpage "Lee Gardens Plaza" จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มอีกโรงเรียนละ 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ทั้งนี้ นักเรียน และโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา 2 ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 257 โดยสามารถขอแบบฟอร์มการสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนในระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา 2 หรือที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 โทร. 0-7428-8216 (ในวัน และเวลาราชการ)