วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม “เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา” ประจำปีการศึกษา 2557

                ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม "เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา" ประจำปีการศึกษา 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม "เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา" ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 (นักเรียน จำนวน 100 คน) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 (นักเรียน จำนวน 50 คน) ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อปรับพฤติกรรม และพื้นฐานทางการเรียน ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านความรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง รู้จักคิด รับผิดชอบตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษา และเพื่อนร่วมชั้นเรียน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นเป้าหมายในการเรียนในอนาคตต่อไป

                สำหรับการดำเนินกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ และการปฏิบัติร่วมกันเมื่ออยู่ในโรงเรียน การให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะในการดำเนินชีวิต ตลอดจนการแนะนำวิธีการเรียน และกิจกรรมละลายพฤติกรรม ฯลฯ