วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำวิจัย หัวข้อ “คุณภาพของวารสารวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์สำหรับนักวิจัย และบัณฑิตศึกษา”

               ข่าว สงขลา / คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำวิจัย หัวข้อ "คุณภาพของวารสารวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์สำหรับนักวิจัย และบัณฑิตศึกษา" บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำวิจัย หัวข้อ "คุณภาพของวารสารวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์สำหรับนักวิจัย และบัณฑิตศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวารสารวิชาการ ข้อควรพิจารณาในการตีพิมพ์ ตัวชี้วัดคุณภาพวารสาร และรับทราบถึงปัญหาด้านคุณภาพของวารสาร เพื่อใช้ในการตีพิมพ์ให้กับคณาจารย์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างผลงานทางวิชาการ โดยการจัดโครงการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น  ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557