วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

อบจ. สงขลา ขอเชิญร่วมงาน “มรดกไทย มรดกใต้” ประจำปี 2555

ข่าว Pstitch สงขลา / อบจ. สงขลา  ขอเชิญร่วมงาน "มรดกไทย  มรดกใต้" ประจำปี 2555

นายอุทิศ  ชูช่วย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.สงขลา)  เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย  เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริและถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  อันเป็นมรดกของชาติและเป็นทรัพย์ทางปัญญาของบรรพบุรุษและท้องถิ่น  อบจ.สงขลาจึงได้กำหนดจัดโครงการ "งานมรดกไทย  มรดกใต้" ประจำปี 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน  2555 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยสร้างความเข้าใจ  ความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว