วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

สธ. สงขลา เตือนใส่ใจสุขภาพ ป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร 5 โรคในช่วงหน้าร้อน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สธ. สงขลา เตือนใส่ใจสุขภาพ ป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร 5 โรคในช่วงหน้าร้อน

ในช่วงหน้าร้อน เหมาะกับการเจริญเติบของเชื้อโรคอย่างมาก มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหาร และน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์ จึงขอเตือนให้ประชาชนใส่ใจเลือก บริโภคอาหาร และ ดื่มน้ำที่สะอาด
นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร เกิดจากการบริโภคอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน เช่น อาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านานๆ หรืออาหารค้างคืน อาการส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมักถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ หรือมีมูกเลือด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หากมีการถ่ายเหลวหลายครั้ง ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นเด็กเล็กและผู้สูงอายุ จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันโรคดังกล่าวโดยการปฏิบัติตามมาตรการ " กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ " ดังนี้ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ หากยังไม่กิน ต้องเก็บในตู้เย็น และอุ่นให้ร้อนก่อนกิน , ใช้ช้อนกลาง ในการกินอาหารร่วมกัน เพื่อลดเชื้อโรคต่อจากปากผู้อื่น ที่อาจปนเปื้อนในอาหารที่กินร่วมกัน และล้างมือ ทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม เพื่อลดเชื้อโรคที่อาจติดมากับมือ หากกินอาหาร นอกบ้าน ต้องเลือกอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เช่น สะอาด คนขายแต่งกายสะอาดเรียบร้อย เล็บตัดสั้น ใช้ช้อนหรืออุปกรณ์ในการหยิบตักอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง จัดวางและเก็บอาหารสูงจากพื้น มีฝาปิดป้องกันแมลงนำโรค เป็นต้น
นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์โรคไทฟอยด์ของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 มีรายงานผู้ป่วย ต่อเนื่องจากปี 2554 จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1.48 ต่อแสนประชากรคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 เป็นเด็กในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 20 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน ซึ่งในช่วงหน้าร้อนนี้ โรคไทฟอยด์เป็นโรคระบบทางเดินอาหารที่สำคัญที่จะต้องระมัดระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการ " กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"