วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

พม.สงขลา ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าว Pstitch สงขลา / พม.สงขลา ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่เสด็จทรงงานเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเป็นกำลังใจต่อกลุ่มมวลชนพลังแผ่นดินที่อาสาต่อสู้กับภัยยาเสพติด
ในปี 2555 กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบดำเนินการโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงมีแนวคิดที่จะขยายผลต่อยอดทรัพย์พระราชทาน โดยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้เป็นกองทุนที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชน
สำหรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อเป็นการสร้างมหากุศลให้แก่ชีวิตและครอบครัว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555  เวลา 09.30 น. ณ วัดเอก หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
หรือร่วมบริจาคสมทบทุนโดยตรงได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ได้ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โทรศัพท์/โทรสาร 0-7432-1199 หรือ 0-7431-1674