วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ข่าว Pstitch สงขลา / ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก แจ้งว่า โครงการแผนที่และการจับคู่ทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกุ้งของภาคใต้ (Mapping & Matching Innovation in Shrimp Industry) ภายใต้การร่วมมือสนับสนุนของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ (สวทช.) และ The German Technical Cooperation's Thai-German Programme for Enterprise Competitiveness (TG-PEC/GTZ) ร่วมกับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล เข้าร่วมการสัมมนา ในโครงการ "การเชื่อมโยงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้" (Innovative Linkages for the Southern Seafood Industry) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องกิตติมศักดิ์ เอ ชั้น 2 โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย 1) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้ทราบสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในปัจจุบัน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการประสานความร่วมมือการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคหน่วยงานวิจัย รวมทั้งหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใต้ในการทำวิจัยแก้ปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมของประเทศได้ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก โทรศัพท์ 0-7428-6311