วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

สถาบัน กศน.ภาคใต้ จัดอบรมลักสูตร “ยกผู้นำสตรี เพิ่มบทบาททางสังคม เคียงคู่บุรุษ”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สถาบัน  กศน.ภาคใต้ จัดอบรมลักสูตร "ยกผู้นำสตรี เพิ่มบทบาททางสังคม  เคียงคู่บุรุษ"

นายอรัญ  คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ เปิดเผยว่า ทางสถาบันฯ ได้ร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา   กำหนดจัดหลักสูตร  กศน. สำหรับผู้นำสตรีในจังหวัดสงขลา หลักสูตร 30 ชั่วโมง  (3 วัน)  รุ่นที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่  9–11 พฤษภาคม  2555    เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้นำสตรีให้มีคุณภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น     "ทันโลก   ทันสมัย  สมศักดิ์ศรี" สำหรับคุณสมบัติผู้เรียน จะต้องเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด / อำเภอ / ตำบล , นักการเมืองทุกระดับ , ผู้นำกลุ่มอาชีพ / กลุ่มออมทรัพย์ / กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ หรือ ภรรยาข้าราชการ / นักการเมือง สำหรับวิชาที่เรียน ประกอบด้วย หัวข้อสตรีกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , สตรีกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง ,สตรีกับบทบาททางสังคม , สตรีกับการเรียนรู้  ICT และสตรีกับชุมชน  (รู้ชุมชน / พัฒนาชุมชน) ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ สถาบัน  กศน.ภาคใต้  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา  โทรศัพท์  0-7433-6071-2