วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ขอเชิญผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ร่วมโครงการ “คนขับรถโดยสารสาธารณะสุขภาพดี เพื่อชีวีผู้โดยสารปลอดภัย”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ขอเชิญผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ร่วมโครงการ "คนขับรถโดยสารสาธารณะสุขภาพดี เพื่อชีวีผู้โดยสารปลอดภัย"

นางสุนันท์ วันอ้น นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นวันรณรงค์การป้องกันโรคและภัยจากการทำงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของคนขับรถโดยสารสาธารณะในการมีสุขภาพที่ดี จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ "คนขับรถโดยสารสาธารณะสุขภาพดี เพื่อชีวีผู้โดยสารปลอดภัย" ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00-15.00 น. ณ สถานีขนส่งเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้คนขับรถโดยสารสาธารณะได้รับทราบ พร้อมทั้งมีความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต การวัดรอบเอว การชั่งน้ำหนัก การวัดส่วนสูง เพื่อคำนวณหาดัชนีมวลกาย(BMI) การตรวจสมรรถนะการมองเห็นและการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนขับรถสาธารณะ (รถตู้ รถบัส ที่มีระยะทางไกล) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7432-3263 ในวันและเวลาราชการ