วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา กำหนดการจัดส่งงบการเงิน รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2554

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา กำหนดการจัดส่งงบการเงิน รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2554 นายเดชา เพ็ชรวงศ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา แจ้งว่ากรมธุรกิจการค้าได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงินลงวันที่ 6 มกราคม 2555 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา จึงขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  กิจการร่วมค้า ต้องส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับตั้งแต่วันปิดบัญชี คือ ต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ และบริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน ต้องนำงบการเงินเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันปิดบัญชี  (ภายในเดือนเมษายน 2555) และจะต้องนำส่งภายใน 1 เดือน นับแต่ได้อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ โดยจัดทำและส่งงบการเงิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา เลขที่ 8 อาคารดีบีดี ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7422-5655 หรือ สำนักข้อมูลธุรกิจ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-5 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจสาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง ตามกำหนดเวลาดังกล่าว หากไม่จัดทำหรือไม่ส่งงบการเงินอาจมีความผิดระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท