วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล

ข่าว สงขลา / ขอเชิญพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล นายดำรง  เศวตพรหม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาแจ้งว่า  วันฉัตรมงคล   ซึ่งตรงกับวันที่  5  พฤษภาคมของทุกปี  เป็นวันที่ระลึกครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์  คือพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489  หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป  จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จนิวัติในประเทศไทย   และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493  เหล่าพสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก ในส่วนของจังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันฉัตรมงคล  ในวันเสาร์ที่  5  พฤษภาคมนี้  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดี  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ที่ทรงตรากตรำพระวรกาย  บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนับอเนกอนันต์ ตามปฐมบรมราชโองการว่า  "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สำหรับพระราชพิธีในวันฉัตรมงคล  ประกอบด้วย  พิธีสงฆ์  พิธีลงนามถวายพระพร  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี  และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทุกอำเภอ  จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวสงขลาเข้าร่วมพิธีฉัตรมงคลได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว