วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จังหวัดสงขลา จัดโครงการผู้ว่าฯพบนักเรียนหน้าเสาธง” ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555

ข่าว ปสุตา แก้วมณี / จังหวัดสงขลา  จัดโครงการผู้ว่าฯพบนักเรียนหน้าเสาธง"  ระหว่างเดือนมิถุนายน   สิงหาคม  2555

นายกฤษฏา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการผู้ว่าฯพบนักเรียนหน้าเสาธง" ระหว่างเดือนมิถุนายน สิงหาคม 2555 โดยกำหนดพบกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมืองสงขลา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ และโรงเรียนวชิรานุกูล และอำเภอหาดใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนแสงทองวิทยา และโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อสะท้อนให้เห็นความรุนแรงของปัญหาสังคมในปัจจุบัน และมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจนนโยบายการพัฒนาจังหวัดสงขลา ของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เกิดเวทีพบปะพูดคุยโดยตรงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากับเยาวชนในระบบโรงเรียน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ มีแรงบันดาลใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและร่วมแก้ไขปัญหาสังคมวัยรุ่นได้ พร้อมทั้งนำแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสู่การปฏิบัติต่อไป