วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานวันนัดพบแรงงาน IT และมหกรรมอาชีพ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานวันนัดพบแรงงาน IT และมหกรรมอาชีพ

นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายแรงงาน คือ การส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทำในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถรับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมานทำได้ทุกำระดับความต้องการและส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอกระบบสามารถเลือกและมีงานทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับสถานะ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละ 15,000 บาท เพื่อให้แรงงาน สามารดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมการจัดหางานจึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันมหกรรมอาชีพและโครงการรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เพื่อเป็นการองรับผู้ที่ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีงานทำอย่างยั่งยืน เป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การเปลี่ยนงาน ทางจังหวัดสงขลาจึงได้จัดงานวันนัดพบแรงงาน IT และมหกรรมอาชีพสงขลาขึ้น ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 09. 00-16.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมนัดพบแรงงาน IT  ซึ่งได้นำคอมพิวเตอร์มาให้บริการ จำนวน 90 เครื่อง เพื่อให้ผู้สมัครลงทะเบียนและสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกเอกสาร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้สมัครงานและนายจ้างที่เข้าร่วมงานได้รับความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการรับสมัครงาน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-5 กรกฎาคมนี้ ที่ www.นัดพบแรงงาน.com/สงขลา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมหกรรมอาชีพและรับงานไปทำที่บ้านเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน มีการให้คำปรึกษาและแนะแนวด้านอาชีพ การทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ การสาธิตอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานและสถาบันการเงิน การประกวดโครงงานอาชีพ การบรรยายให้ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7422-1114